نشانی دفتر مرکزی: جزیره کیش، بازار شارستان، طبقه دوم، مجموعه ایکیا

 

 

 

شعبه دوم: بازار مرکز تجاری کیش، طبقه سوم، مجموعه ایکیا